תקנון - תנאי שימוש באתר

תקנון – תנאי שימוש באתר

 

מבקר יקר, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר  https://sharpen-il.co.il/ המופעל על ידי חברת שארפן בע"מ ח.פ. 516021888 (להלן :"החברה") או לאתר הקשור לאתר החברה לרבות כל השירותים המוצעים באתרים אלה ("השירותים"), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן – "האתר").

 

 1. כללי:

 

כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. וככל שישנם הוראות סותרות הרי שהם משלימות זו את זו, הכותרות בתקנון זה הנן לצורך הנוחות בלבד.

 

 1. במסגרת תקנון זה:

 

"מבקר" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"שארפן בע"מ" – בעלת האתר, לרבות חברות בשליטתה, חברות בת וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

 

 1. יצירת קשר עם האתר:

 

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות בעמוד יצירת קשר בתוך כתובת האתר https://sharpen-il.co.il/

פנייתך חשובה לנו, דע כי כל הפניות והתלונות נקלטות במערכת שארפן בע"מ. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעתים יארך זמן מה.

 1. המשמעות של תקנון זה

 

נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר.

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו לרבות רכישת מוצרים . מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

שארפן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 1. היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

 

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את המבקר ביחסיו עם שארפן בע"מ. זאת, אלא אם כן שארפן בע"מ ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

כמו כן, תקנון זה נועד להחליף כל תקנון אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה.

 1. מדיניות החזרות וביטולים

 

א. כל הרוכש מוצר באתר  https://sharpen-il.co.il/ רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

 

1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

 

2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,  שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 

ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב באמצעות קישור באתר  https://sharpen-il.co.il/בלבד, ו/או באמצעות פקס מס' 03-55-800-33

 

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר  , בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות הספק אשר פרטיו יימסרו לכם על ידי שארפן בע"מ במקום שבו נמסר המוצר.

 

ה.  תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם .

היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה של  שארפן בע"מ תשלמו דמי החזרה בנוסף לדמי הביטול.

ו.  מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול, בנוסף במקרה שהותקן בביתך על ידי שארפן בע"מ או הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה תהיה שארפן בע"מ רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

 

ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו  נפגמה מקנה לזכותה של שארפן בע"מ לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

 1. למי מותר להשתמש באתר?

 

כל מבקר מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא שים לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון].

יחד עם זאת, שארפן בע"מ רשאית למנוע השתתפות של מבקר כלשהוא (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים – למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן בכפוף לכל דין ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בעניין.

מבקר שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

 1. שירות לקוחות

 

שארפן בע"מ מפעילה שירות לקוחות למתן מענה אנשי ללקוחות האתר, שעות המענה בימי חול הינם בין השעות 10:00 ועד 17:000

פניות שיתקבלו לאחר שעות המענה יטופלו ביום המחרת .

שירותי משלוחים עולים כפי המצויין בעמוד המוצר הרלוונטי כאשר יתכן ובסכום קניה מסויים תחול הטבה בדמי המשלוח והכל כפי שיפורט בדף המוצר. 

המוצר יגיע לכתובת הלקוח כפי שצויין בעת הזמנת המוצר וזאת תוך 3-6 ימי עסקים,  לקוח שלא יהיה זמין למשלוח או לא יהיה בבית בעת הגיע המשלוח לביתו והמשלוח יוחזר בגין זה יחוייב הלקוח בתשלום נוסף למשלוח גם באם המשלוח הראשון היה לו במסגרת הטבה ו/או בחינם .

לקוח שאישר להניח ליד הדלת את החבילה לא יוכל לבוא בתביעה שלארפן בגין שום טענה שהיא לאי קבלת המוצר או פגם באריזה.

במקרה והתגלה ללקוח כי במשלוח שקיבל קיימים  חוסרים ו/או נמצאה אי התאמה להזמנה הרי שהלקוח מחוייב במקרה זה למסור לשארפן על כך הודעה תוך 24 שעות מקבלת החבילה וככל ויחלפו 24 שעות מקבלת המשלוח לא תישמכע כל טענה שהיא על חוסרים ו/או אי התאמה שהיא.

 

אספקת/הובלת המוצרים

מפעילת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל שארפן בע"מ. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור שארפן בע"מ (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.

תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף.  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, מפעילת האתר ו/או הספקים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.

חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל כאשר מועד המשלוח הינו 3-6 ימי עסקים.

עיכוב ואיחור באספקה. שארפן בע"מ ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוח לא יידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי שארפן בע"מ, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

למיטב ידיעת שארפן בע"מ, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר אזילת המלאי. יחד עם זאת, מובהר כי שארפן בע"מ אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

 

 1. ההרשמה לאתר-  שם המשתמש והסיסמה

 

חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמה ובהסכמה מלאה שלך. שים לב כי לא תוכל להירשם לשירות אם לא תמסור פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של שארפן בע"מ.

חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות מבקר מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.

כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזין את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכנו אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור עמכם על קשר – בין היתר לצורך עדכונים שונים,  וכן הודעות המועברות למבקרים הרשומים באתר.

 1. רכושה של שארפן בע"מ

 

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הנלווים הינם של שארפן בע"מ, או של צדדים שלישיים שהעניקו לשארפן בע"מ הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, שארפן בע"מ היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני מבקרים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של שארפן בע"מ.

 

למרות זאת, שארפן בע"מ לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).

 

 1. הגבלת אחריות שארפן בע"מ ו/או מי מטעמה:

 

השימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.

כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד שארפן בע"מ, מי מספקיה או מי מטעמה.

בפרט, אתה פוטר ומשחרר את שארפן בע"מ ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני מבקרים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתה העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את שארפן ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לשארפן בע"מ או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.

היעדר אחריותה של שארפן בע"מ ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למבקר או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

היעדר אחריותה של שארפן בע"מ ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה שארפן בע"מ מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של מבקר. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על שארפן בע"מ ו/או מי מטעמה.

שארפן בע"מ ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

שארפן בע"מ אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ושארפן בע"מ לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שאתה סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. שארפן בע"מ אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של שארפן בע"מ לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

 1. היעדר אחריות שארפן בע"מ בגין השירותים:

 

שארפן בע"מ אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי המבקר, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי שארפן בע"מ או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל שארפן בע"מ, מי מספקיה או מי מטעמה.

כמו כן, אספקת השירותים על ידי שארפן בע"מ תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ושארפן בע"מ אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למבקר או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

שארפן בע"מ אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

 1. הגנת הפרטיות:

 

הגלישה באתר שארפן בע"מ והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ששארפן בע"מ ו/או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאתה עושה בשירותים, בין היתר באמצעות מיקומם וקריאתם של קבצי "עוגיות" (cookies), אלומות רשת (web beacons) ואמצעים דומים אחרים.

שארפן בע"מ נעזרת בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר. יתכן שצדדים אלה משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על הביקורים שלך באתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך. אם אתה מעוניין במידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד ניתן למנוע מצדדים שלישיים אלה להשתמש במידע הנאסף, לחץ כאן- http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

שארפן בע"מ רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסור בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לשארפן בע"מ ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

הינך מסכים כי שארפן בע"מ ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה באמצעות דואר אלקטרוני, תוכל, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לשארפן בע"מ שופר (בדף יצירת קשר בכתובת  https://sharpen-il.co.il/)

בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי החברה ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.

הנך רשאי לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי כניסה לתפריט המתאים בשירותים. שארפן בע"מ מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאתה פרסמת בעצמך. כמו כן, שארפן בע"מ לא תפרסם מסרים אישיים שאתה שולח.

יחד עם זאת, הנך נותן בזאת את הסכמתך לשארפן בע"מ לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין שארפן בע"מ או מי מטעמה ו/או או במקרה שתפר הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה ששארפן בע"מ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של שארפן בע"מ (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של שארפן בע"מ (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

 1. ניתוק, הפסקה ושינויים:  

 

שארפן בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למבקרים. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את המבקרים ולהתייעץ עמן בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שארפן בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 1. המחאת זכויות:

 

שארפן בע"מ רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים.

 1. הצהרות והתחייבויות המבקרים

 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;

לא לאסוף נתונים על מבקרים אחרים;

לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר;

לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;

לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;

לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;

לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms) ואנדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;

לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;

לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמשת וסיסמת כניסה);

להימנע מהצבת קישור לאתר אינטרנט אחר, בין באמצעות קישור (LINK) או שתילה (EMBED או כל טכנולוגיה דומה), אשר אינו עומדים בתנאי תקנון זה;

 1. הדין החל וסמכות שיפוט

 

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז מרכז בלבד.